Толькі 8,5% кніг у Беларусі выдаецца на беларускай мове
20.07.2012
Ірына АРЛОВА

Толькі 8,5% кніг у Беларусі выдаецца на беларускай мове

Як беларусаў адвучваюць спажываць інфармацыю на роднай мове, яскрава паказвае афіцыйная статыстыка.

Газеты

Самы высок і адсотак бел арускамоўнасці с ярод друкаваных выданняў у газет. З 693 газет, што былі выдадзеныя ў 2011 год зе , — 183 (26,4%) вы даюцца на бел арускай мове . Аднак не выключана , ш то ў некаторых з і х выкарыстоўваюцца насамрэч д зве мовы — руск ая і бел аруская . А вось рускамоўных газет — 506 (72%).

А дна газета выдавалася на англ і йск ай мове , тр ы — на польск ай .

Параўнай : У 2005 годзе на беларуская мове выдавалася 27% газет , на рускай — 72,2%.

Часопісы

С ярод часопісаў ды іншых перыядычных выданняў беларускамоўных 17,4%, а рус камоўных — 81%.

Усяго ў Беларус і ў 2011 год зе выдавался па-беларуску 160 з 918 часопісаў ды іншых перыядычных выданняў . Шэсць выданняў мелі англ ійскую мову , ч атыры — польск ую .

Параўнай : За ш эсць гадоў кол ькасць беларускамоўных часопісаў выр а сл а на 40 адзінак , але з-за бу йнога росту агульнай колькасці часопісаў, што выдаюцца ў апошнія гады , ўдзельная вага бел арускамоўных пер ыядычных выданняў знізілася — у 2005 год зе яна складала 21,3%.

Кн ігі

Вось дзе сітуацыя насамрэч крытычная . У з ровень выдання бел арускамоўных кн і г і бр ашур не п еравысіў у 2011 году 8,5% як п а колькасці , так і па агульным накладзе .

Уд зельная вага англамоўных кн і г склала ў мінулым годзе 4,5% — бол ьш за п алову ад кол ькасці кніг , выдадзеных на адной з дзяржаўных моў Беларус і . Англ амоўная літаратура за ймае тр эцяе месца ў моўнай структуры кн ігавыдавецтва Беларус і .

На пер шым месцы , зразумела , руск амоўныя выданні — 85,3%.

Параўнай : Пр ы агульным росце кол ькасці выдаваемых кніг кол ькасць бел арускамоўнай літаратуры знізілася . У 2005 год зе уд зельная вага беларускамоўных кніг с кладала 9,2%, у 2010-м — 8,6%.

Т элебачанне

З 6 745 гадзін т э лев яшчання на Пер шым нацыянальным канале толькі 317 гадзін (4,7%) было аддадзена ў 2011 год зе бел арускамоўным праграмам .

На у зроўні 4,8% п а -бел аруску “гаворыць і паказвае” Другі нацыянальны канал (Лад) – 309 гадзін з 6 420.

У се астатнія каналы, по да дзеных Белстат у , увогуле не мел і пер а дач на бел арускай мове .

Рад ыё

Белт элерадыёкампанія д абірае бел арускамоўныя гадзіны передачам і рад ыё . Пер шы канал бел арускага рад ыё п рысвяціў у 2011 год зе толькі 8 гадзін руск амоўным пер а дачам супраць 8752 бел арускамоўных .

Канал «Культура» ра змеркаваў перадачы гэдак : 498 гадзін на рус кай мове і 6802 гадзіны на бел арускай .

Цалкам беларускамоўным з’яўляецца канал «Стал i ца», а цалкам руск амоўным – Рад ыў с- FM і рад ыё А НТ.

Калі ж падсумаваць кол ькасць гадзін в яшчання па усіх радыёканалах , дык суадносіны 56/42 на карысць бел арускамоўнага .

+ Восем прыкмет русіфікацыі Беларусі

Последнее в рубрике